Ανανέωση Αδειών Κυκλοφορίας, Πρώτο Εξάμηνο 2014

Ημερ.: 08 Ιαν., 2014.

cars_cyprusΜετά από έντονο ενδιαφέρον των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας (www.energysequel.com) για σκοπούς εξυπηρέτησης του κοινού, ως προς την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας οχημάτων, πιο κάτω μπορείτε να βρείτε αναρτημένη την ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για το πρώτο εξάμηνο του 2014.


Ανακοίνωση

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) ανακοινώνει τα ακόλουθα, σε σχέση με την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το έτος 2014:

1. Οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται από την Τρίτη 7.1.2014–

(α) στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy

(β) σε Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα,

(γ) σε εμπορικές Τράπεζες,

(δ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη,

(ε) στα Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

2. Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει σε ισχύ:

-Πιστοποιητικό καταλληλότητας,

-Ασφάλιση του οχήματος.

3. Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας είναι η Κυριακή 9.2.2014. Από τη Δευτέρα 10.2.2014 η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα προβαίνουν σε οδικούς ελέγχους και η κυκλοφορία οχήματος χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας θα καταγγέλλεται.

4. Με βάση τη νέα μονοθεσία που τίθεται σε ισχύ την 1.1.2014, για άδειες κυκλοφορίας που θα ανανεώνονται μετά την Κυριακή 9.2.2014 θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση το άθροισµα του ποσού των 30 Ευρώ και ποσού ίσου µε το δέκα τις εκατό (10%) της ετήσιας άδειας κυκλοφορίας.

5. Κάθε διαδικτυακή συναλλαγή για ανανέωση άδειας κυκλοφορίας θα χρεώνεται µε τέλος διευκόλυνσης ίσο µε 0,50 Ευρώ [έχει ανακληθεί αυτή η επιβάρυνση]. Το τέλος αυτό θα παρουσιάζεται ως ξεχωριστή συναλλαγή στο λογαριασμό της Τράπεζας του προσώπου που κατέβαλε το τέλος µέσω της πιστωτικής του κάρτας.

6. Γίνεται έκκληση σε όλους, να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος τους έγκαιρα και να µην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

7. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι, όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους κατά το 2013 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το 2014 θα πρέπει είτε να προσκοµίσουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, είτε να υποβάλουν στο Τμήμα αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος, µε τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ 12. Σε αντίθετη περίπτωση η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας, περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης λόγω µη ανανέωσης της άδειας μέχρι τις 9.2.2014, συνεχίζει να υφίσταται και το ποσό θεωρείται οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

8. Τηρουμένων των πιο πάνω, οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και διαδικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

9. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.
Πηγή: Τμήμα Οδικών Μεταφορών, 23 Δεκεμβρίου, 2013.


Σχετικά έντυπα:


Διαβάστε επίσης:

Print Friendly
Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>